κώμην

κώμην
κώμη
unwalled village
fem acc sg (attic epic ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • вьсь — ВЬС|Ь1 (88), И с. Селение: Въ ѥдинъ же пакы ѿ д҃нии ѿ ѥдино˫а вьси приде мьнихъ манастырьскыи. ЖФП XII, 54б; събирахɤ же сѩ къ нима ѿ инѣхъ градъ. и ѿ вьси ближникы и дрɤзи ЧудН XII, 70б; ˫Ако же подобаѥть въ вьсѣхъ или въ странахъ поставлѩти… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • Codex Bezae — New Testament manuscripts papyri • uncials • minuscules • lectionaries Uncial 05 A sample of the Greek text from the Codex Bezae …   Wikipedia

  • CHOCHAEUS — Apollinis cognomen apud Iul. Capitolin. in Vero, c. 8. Et nata fertur pestilentia in Babylonia, ubi de Templo Apollinis (addit Ammian. l. 23. Chomei, lege Chochaei) ex arcula aurea, quam miles forie inciderat, spiritus pestilens evasit, atque… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • CLASTIDIUM — Italiae oppid. Chiastegio Leandro. Strabo, l. 5. Γ῾πὲς δὲ Πλακεντίας, ἐπὶ μὲν τοὺς ὄρους τῆς Κοττιου γῆς Τίκινόν ἐςτι πόλις, καὶ Κλαςτίδιον καὶ Δέρθων, καὶ Α᾿κούαι Στατίελλαι. Κώμην vocat Plut. in Marcello, i. e. vicum, ita Livius quoque appellat …   Hofmann J. Lexicon universale

  • COCHE — Arabiae desertae oppid. Prol. Aliter Choche, Graecis Κώχη vel Χώχη. Eam Recentiores omnes eandem eum Seleucia faciunt, Gregorio vero Nazianzeno sunt diversae. Et metito, Seleucia enim urbs amplissima, Choche vero vicus erat ab illa haud longe… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • COLLATIA — oppid. in prima Italiae regione, ad Antienem fluv. in via Tiburtina, ab Albanis, ut creditur, conditum, prope confinium sabinae, et a Tarquinio Superbo instauratum, collatâ eum in usum a Populo Romano pecuniâ; unde et nomen putatur accepisse, ut… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • ERETUM — opp. Sabinorum non procul a Tyberi in colle fitum. Monte Rotondo Volaterrano. Eius meminit Virg. Aen. l. 7. v. 711. Ereti manus omnis oliviferaeque Mutuscae. Dictum hoc opp. ὐπὸ τῆς Η῞ρας a Iunone, quae ibi culta, Serv. scribit. Et Solin. c. 8.… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • INTEROCREA — Sabinorum opp. Interoereum, Serabo l. 5. p. 28. qui κώμην, i. e. vicum vocat. hodie Interdoio et Interdoco …   Hofmann J. Lexicon universale

  • JABNE — Hebr. Gap desc: Hebrew urbs olim Palaestinae celebris, memoratur, 2. Par. c. 26.v. 6. ubi Graeci codices nunc habent Ι᾿αβνὴρ, nunc Ι᾿αβνᾶ, nunc Ι᾿αβνὴ, et Vulgata Iabnia. In Maccabaicis passim, ut et Strabo l. 16. p. 659. Iosepho Halos. l. 2. c.… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • PHOENICONIS Come — Graece Φοινικὼν κώμη, h. e. phoenicon vicus, seu palmetum, non, ut alii male legunt, Φοινίκων κώμη, Phoenicum oppidum, apud Ptolemaeum, tractus est terrae in Arabia Felice, quem vetustis temporibus Saraceni incolebant, φοινικὼν dictus Procopio,… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”